داده کاوی، آمار، تحقیقات بازار

آموزش، مشاوره و اجرای پروژه های تحقیقاتی

آموزش، مشاوره و اجرای پروژه های تحقیقاتی

داده کاوی، آمار، تحقیقات بازار

محیط اینترنت پر است از تئوری. تئوریهایی که بدون کار عملی ملموس نیستند. خیلی کمتر پیش می آید شما مطلبی را جستجو کنید و بتوانید در کنار توضیحات تئوری مثالهای کاربردی نیز بیابید. در اینجا سعی خواهم کرد در کنار هر مطلبی که از علم آمار، تحقیقات بازار یا بازاریابی انتشار می دهم نمونه کاربردی آن را هم انتشار دهم تا شما عزیزان بتوانید به درک درست و ملموسی از مطلب آموزش داده شده برسید.